Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Gedragscode medewerkers

Gedragscode medewerkers

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Inleiding

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden van HSV DUNO zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het beleid dat door de vereniging wordt gevoerd, en de regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of als betaalde kracht, gaan wij er vanuit bekend te zijn met de gedragscode en volgens de gedragscode zult handelen.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

 • Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding. 
  • Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd, of definitief uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen.
 • Andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 
  • Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Onze gedragsregels

HSV DUNO heeft voor medewerkers de volgende gedragsregels opgesteld:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging kennen we een Normen en Waarden Commissie. Deze commissie zal het gremium zijn dat bij meldingen van incidenten (dit kan via incidenten@hsvduno.nl) de zaak zal onderzoeken en de tuchtrechtprocedure uitvoeren. De voorzitter van de commissie zal optreden als vertrouwenspersoon.

Ondertekening

Deze gedragscode is op 12 mei 2019 vastgesteld door het bestuur van HSV DUNO.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!