Cookie beleid HSV DUNO

De website van HSV DUNO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

DUNO beleid

DUNO beleid

De leden van DUNO hebben zich onlangs tijdens de algemene ledenvergadering 2015 geschaard achter de ambities en plannen van het DUNO-bestuur voor de komende drie jaar. In die visie wordt voor de periode 2015-2018 inzichtelijk gemaakt wat we beogen. De uitvoering hiervan moet nog worden gerealiseerd in een te maken stappen- en uitvoeringsplan vol concrete actiepunten. Wat er in dat beleidsplan staat, is hieronder te lezen.
 
DUNO beleid
Het DUNO-bestuur heeft een actualisatie opgesteld van het beleidsplan, zodat de ambities voor de periode 2015-2018 inzichtelijk worden gemaakt. In afstemming met commissies en leden werken we aan het volgende. Het beleidsplan wordt gepubliceerd op de website en blijft daar zichtbaar.
 
Hieronder het DUNO-beleidsplan 2015-2018, in een samenvatting.
Beleidsplan 2015 - 2018
De opzet voor het beleidsplan beschrijft in hoofdlijnen de visie, richting en planning voor de periode 2015-2018
 
Korte terugblik voorafgaand, wat is bereikt?

 1. Voetbalzaken: uitbreiding en vernieuwing ZaMi-commissie, versterking organisatie rond ZaMi 1 en 2 alsmede herpakken sportieve ambities na degradaties; revitaliseren van de jeugdteams. Dames: vrouwenafdeling met nu twee teams.
 2. PR en marketing: vernieuwde website, veel positieve PR. Vertrouwen van belangrijke externe partijen als gemeente Den Haag, KNVB;
 3. Interne organisatie: behoud jeugd-sport coördinator, delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar commissies;
 4. Sponsoring: handhaving aantal sponsors ondanks kredietcrisis, inrichting sponsorruimte, verbouwing bestuurskamer met betere benutting kostbare vierkante meters en intensivering onderlinge sponsorcontacten;
 5. Financiën: gezonde financiële huishouding en positieve jaarcijfers, nu al vele jaren achtereen;
 6. Realisatie (2015) kunstgrasveld 2;
 7. Intensivering rol Buurthuis van de Toekomst en gebruik huiskamer en sponsorhome voor veelzijdige activiteiten i.s.m. de buurt.
 
Uitgangspunten beleid 2015 - 2018:
 
Organisatie en verenigingsklimaat 
Verenigingswaarden ‘sportief, gastvrij en behulpzaam’ zijn en blijven de pijlers van onze vereniging. Alle leden zijn bekend met deze waarden en van hen wordt verwacht dat zij zich hier aan houden en actief in opstellen. DUNO wil nu en voor de toekomst in alle opzichten behoren tot de top-10 van Haagse voetbalclubs. Dat betekent een financieel gezonde en onafhankelijke wijkgerichte voetbalclub waarin goede onderlinge omgangsvormen hoog in het vaandel staan en DUNO een vereniging is met een maatschappelijk gezicht.

De volgende algemene uitgangspunten zijn vastgesteld:
 1. DUNO is een middelgrote wijkgerichte vereniging met een warm verenigingsklimaat. DUNO kent en hanteert altijd haar verenigingswaarden;
 2. DUNO is een ook in omvang middelgrote vereniging, maar wil onderscheidend zijn op het gebied van een goed intern verenigingsklimaat en oog hebben voor de externe en maatschappelijke omgeving;
 3. DUNO hanteert georganiseerd en verplichtend vrijwilligerswerk voor alle leden;
 4. Steeds weer wordt naar de juiste verhouding gezocht tussen prestatief en recreatief voetbal. Stelling: de vereniging is belangrijker dan de incidentele resultaten van het eerste zaterdagelftal. Gezien de belangrijke functie van het eerste zaterdagteam voor de gehele vereniging (vlaggenschip) gaan de meeste tijd, aandacht en financiën uit naar de selectie en technische staf. Sportieve prestaties worden altijd gestimuleerd binnen de (financiële) mogelijkheden;
 5. Het ledenverloop wordt waar mogelijk beheerst gestuurd en groei wordt benut waar dat kan gelet op bespeling velden en kansen. Er wordt, waar noodzakelijk, gewerkt met wachtlijsten, er is een standaard en verplichte werkwijze aanname nieuwe leden. Voetballen van jeugdteams op zondag wordt mogelijk gemaakt, om daarmee groei van de club te kunnen realiseren;
 6. Invulling geven aan de maatschappelijke functie van de vereniging en samenwerking met externe partners is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van DUNO. Door waar mogelijk concreet invulling te geven aan de maatschappelijke functies krijgt de vereniging het vertrouwen en credits van de externe omgeving als gemeente, instellingen, buren etc.;
 
Ambities periode 2015 – 2018:
 
1. Organisatie
a) Versterken van jeugdcommissie en ZaMi-commissie met meer leden, zodat takenpakket evenredig kan worden verdeeld en er ruimte komt voor nieuwe initiatieven;

b) Verder versterken van sponsor-commissie met meer leden, zodat takenpakket evenredig kan worden verdeeld en er ruimte komt voor nieuwe initiatieven en nieuwe geldstroom;

c) Bezetting waarden & normencommissie op orde krijgen, nieuw leven inblazen en commissie actief betrekken bij beleid en incidenten. Werkwijze waarden & normencommissie  bestaat uit het bewaken en actief communiceren van beleid en adviseren bij ingewikkelde kwesties. Commissies bewaken wekelijks zeer scherp het verenigingsklimaat en voeren sancties uit. Bestuur besluit over zware sancties als royement. KNVB-normen die de strafmaat bepalen zijn beschreven en dienen als richtlijn voor de commissies. Rol van deze commissie is ook de leden blijvend op te voeden (communicatie, stimuleren bijvoorbeeld via de website) van hun rol binnen de club: daar zit een wederkerigheid in. Je mag voetballen bij DUNO en daarbij hoort een inspanningsverplichting dat je wat terugdoet voor je vereniging.

d) Op een correcte wijze uitvoeren van het vastgestelde aannamebeleid, inclusief gedegen kennismaking;

e) Beleid vrijwilligerswerk tot uitvoering brengen, te beginnen met aanstellen van een coördinator vrijwilligerswerk. Ambitie waarmaken om vrijwilligers daadwerkelijk de spil te laten zijn binnen de club en hen de waardering te geven die hierbij hoort;

f) Beheersing en planning ledenverloop. Uitvoering blijven geven aan beleidsregel dat alle nieuwe leden eerst een jaar aspirantlid zijn.
 
 
2. Voetbalzaken
a) Verantwoorde verhouding sportieve prestaties en recreatievoetbal waarbij alle teams in principe even belangrijk zijn;

b) Ambities uitstralen & realiseren op prestatief niveau. Prestaties 1e zaterdagteam op niveau 2e klasse gewenst. Spelers blijven zoals in uitgangspunten verwoord geen financiële vergoeding ontvangen. We leveren maatwerk als het gaat om randvoorwaarden die het verwezenlijken van deze ambities mogelijk maken, zo lang het binnen financiële mogelijkheden van de club blijft;

c) Zondag-afdeling is recreatief voetbal voor vrouwen, met ambitie om te groeien naar vier vrouwenteams. Seniorenvoetbal (mannen) op zondag is niet uitgesloten, maar pas standaardteam als daar vier seniorenteams mannen zijn;

d) Kaders en aansturing diverse coördinatoren vaststellen, w.o. werkwijze en rol jeugdsportcoördinator moet verbeterd;

e) Goede jeugdopleiding met kwalitatief goede jeugdtrainers, bij voorkeur zelf opleiden. Investeren in (opleiding) van eigen trainers. Ook het ontwikkelen van de jeugdafdeling in brede zin hoort hierbij, waaronder het realiseren van meer activiteiten. In de beleidsperiode wordt voor hiervoor extra financiële ruimte gezocht. Ambitie is om met alle hoogste jeugdteams de A-categorie te bespelen in hun klasse; 

f) Gewenste groei naar 25 jeugdteams, mogelijk meer. Onderdeel hiervan is het professionaliseren van het voetballen van de kleinste jeugd (mini-F). Jeugdvoetbal op zondag biedt kansen voor deze uitbreiding, gelet op de maximale bespelingscapaciteit (2 velden) op zaterdag. Haalbaarheid afhankelijk van kunnen mobiliseren voldoende mensen, waaronder hulp ouders;

g) Beheerste en vooraf vastgestelde ledenwerving voor selectiespelers waarbij eigen leden voorrang hebben. Gedoseerde instroom van buitenaf, we hechten groot belang aan het kunnen doorstromen van eigen jeugdleden naar de seniorenafdeling, inclusief de ZaMiseniorenselectie.
 
h) Debat stimuleren over ontwikkeling meisjes- en vrouwenvoetbal, alsmede visie ontwikkelen in doorstroming meisjes naar meiden en vrouwen, in samenspraak met KNVB.
 
 
3. Samenwerking/externe ontwikkelingen
In de periode 2012-2015 heeft DUNO een enorme groei gekend in het aantal samenwerkingen dat we zijn aangegaan om ons clubgebouw, annex buurthuis, zo maximaal mogelijk te benutten. Voetbalactiviteiten blijven voor het gebruik van ons clubgebouw prioriteit nummer een, daar waar mogelijk combineren we gelijktijdige activiteiten door gebruik te maken van ons vernieuwde sponsorhome. Ambitie is om buurthuis-activiteiten en samenwerkingen te continueren en uit te breiden. We gaan blijvend op zoek naar kansen om onze rol in het maatschappelijk veld groter te maken en daarbij DUNO te laten floreren. We erkennen dat zonder deze activiteiten DUNO nauwelijks een zelfstandig bestaan zou kunnen hebben, het is onze levensader geworden. Om die reden steken we ook in deze beleidsperiode tijd, geld en energie in onze rol als Buurthuis van de Toekomst.
 
4. Groei/ontwikkeling
a) Ledengroei en -behoud beoogd voor met name zondagafdeling (vrouwenvoetbal) en jeugd naar tenminste 25 teams. Bepalen maximum aantal leden club als geheel op 650-700. Beoogde groei naar 25 jeugdteams en gewenste groei/behoud van zes seniorenteams op zaterdag, Op zondag uitbreiding beoogd naar vier damesteams, waar dat er nu (2015) twee zijn. Om groei om het aantal teams op zaterdag te realiseren is aanvaard dat jeugdteams wisselend op zondag hun thuiswedstrijd gaan spelen. Bespeling op zondag door seniorenteams, naast onze bestaande veteranen op zondag, is niet uitgesloten maar geen doel op zich;
 
b) Benutting van het complex met meer sportmogelijkheden (beschikbaarheid van nu twee kunstgrasvelden in de zomermaanden en benutting multi-veldjes door andere sporten als tennis), ook zo optimaal mogelijk gebruik inrichten van beide kunstgrasvelden tijdens het seizoen. Een actieve rol hierin voor jeugd-, ZaMi- en vrouwencommissie in overleg met de algeheel wedstrijdsecretaris;
 
c) Aandacht ontwikkelen voor (meer) gezonde voedingsproducten in combinatie met sport. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd aan tegengaan overgewicht bij kinderen;
 
d) PR en marketing blijven belangrijke instrumenten om de club te blijven ontwikkelen. Bedoeld om mensen te interesseren in DUNO, tevens van groot belang voor het samenvereniging- zijn. Waar noodzakelijk plegen we hiervoor investeringen, zodat DUNO up-todate blijft op dit gebied (o.a. website, twitter, Facebook). De website speelt ook een belangrijke rol in het ‘opvoeden’ van de leden, en het realiseren van de eerder genoemde ‘wederkerigheid’.
 
 
5. Financiën en sponsoring

Tot nog toe wordt jaarlijks een positief jaarresultaat door de vereniging behaald. Alles bij elkaar: kritisch oog houden voor begroting, kansen, besparingen en (on)mogelijkheden. Basisidee blijft dat sponsoruitgaven niet worden opgenomen in de reguliere verenigingsbegroting, maar – onder auspiciën van het bestuur – evenredig beschikbaar zijn voor extra activiteiten binnen de gehele club. Uitbreiden van sponsorinkomsten gewenst, maar afhankelijk van kunnen uitbreiden sponsorcommissie.

November  2015, bestuur DUNO
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!