Cookie beleid HSV DUNO

De website van HSV DUNO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & waarden

Normen & waarden

normenenwaarden.png

1. E-mailadres melding incidenten op en rond DUNO.

Algemeen e-mailadres voor melding incidenten op en rond DUNO: [email protected]

2. Samenvatting normen en waarden bij DUNO;

DUNO heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Onze vereniging is in dit verband ook beloond met een KNVB-certificaat. Wat er van onze leden wordt verwacht staat in het huishoudelijk reglement. Om een en ander te toetsen bestaat een normen- en waardencommissie. DUNO heeft de normen en waarden vastgelegd in drie verenigingswaarden.

INFORMATIE EN TOELICHTING VERENIGINGSWAARDEN, december 2010.

Wilt u ook een beetje trots zijn op uw club?
Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die de voetbalsport in een kwaad daglicht stellen. Hiermee bedoelen wij agressie op en rond de velden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee "begrip" gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

DUNO is het afgelopen jaar helaas teveel betrokken geweest bij incidenten en stelt zich op het standpunt dat het er alles aan gelegen moet zijn om deze ongewenste ontwikkelingen per direct te stoppen. 


Wij wijzen er alle leden nog eens dringend op dat men zich volledig conformeert aan onze verenigingswaarden:
- sportief (wij zijn eerlijk en open naar elkaar; wij presteren in teamverband; zowel op het veld als in de commissies; wij zijn in staat een goed verliezer te zijn);
- behulpzaam (wij nemen verantwoordelijkheid en proberen zelf actief knelpunten op te lossen; wij bieden elkaar tijdig hulp aan);
- gastvrij (voor alle leden, bezoekers, scheidsrechters en tegenstanders tonen de leden van DUNO zich een vertegenwoordiger van een gastvrije vereniging).

Zelf actief de sfeer bewaken.
Onze vereniging valt of staat met de sfeer die wij met elkaar creëren. Het klimaat binnen onze vereniging is bepalend of wij al of niet met plezier naar de Nolenslaan toekomen, of wij al of niet met plezier sport beoefenen, of wij al of niet langdurig lid blijven van de club en of wij hiermee al of niet trots zijn op onze club.

Afspraken.
Om een sfeervolle vereniging te kunnen zijn met onderlinge goede omgangsvormen is het noodzakelijk ook met elkaar af te spreken hoe wij dat klimaat bewaken en wat wij daar met elkaar voor moeten doen. Hiervoor is het normen en waarden statuut, een overzicht van regels en afspraken en sancties; niets meer en niets minder. Eigenlijk is het gewoon een afsprakenlijst over gedrag en houding waar wij elkaar op kunnen aanspreken en aan kunnen houden. Dat statuut en het sanctioneren bij overtredingen is afgestemd op de reglementen van de KNVB zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan als er toch binnen of buiten het veld incidenten plaatsvinden. 
De commissies zijn verantwoordelijk voor het wekelijks bewaken van het verenigingsklimaat, het bestuur is eindverantwoordelijk. De normen en waardencommissie heeft een ondersteunende taak (met raad en daad) voor commissies en bestuur. Het is ook een commissie waar alle leden zo nodig een beroep op kunnen doen. Dat allemaal ingeval dat………


Een lijst met duidelijke afspraken over houding en gedrag is keihard nodig. U weet zo wat er van u als DUNO-lid wordt verwacht. Wij rekenen op uw begrip maar nog meer op uw actieve houding en medewerking.

Namens het bestuur,
Rob Leenheer.

 

3. Volledig statuut normen en waarden bij DUNO.

Statuut 'Waarden & Normen' H.S.V. DUNO, 10 december 2010
 
Inhoudsopgave
1. Doelstelling van het statuut
2. KNVB convenant
3. Gedragsregels
4. Waarden & Normencommissie: taakstelling, samenstelling en werkwijze
4.1  Taakstelling
4.2  Samenstelling
4.3  Werkwijze
5. Sancties
Bijlage 1 Meldingsformulier incidenten en conflicten
Bijlage 2 Overzicht sancties
Bijlage 3  Actieplan seizoen 2007 / 2008
Bijlage 4  Gedragscodes 

1. Doelstelling van het statuut

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee "begrip" gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2006 heeft het bestuur van DUNO aan de leden kenbaar gemaakt de afspraken die met de leden zijn gemaakt over de omgangsvormen manifester binnen en buiten de club te presenteren. Het gaat dan om de verenigingswaarden:
- sportief (wij zijn eerlijk en open naar elkaar; wij presteren in teamverband; zowel op het veld als in de commissies; wij zijn in staat een goed verliezer te zijn);
- behulpzaam (wij nemen verantwoordelijkheid en proberen zelf actief knelpunten op te lossen; wij bieden elkaar tijdig hulp aan);
- gastvrij (voor alle leden en bezoekers is DUNO een gastvrije vereniging).

De uitgesproken verenigingswaarden zijn opgenomen in het beleidsplan 2010-2013) en worden  omschreven in de ‘Huisregels HSV DUNO’, waarin ook  de aanvullingen staan.
Al onze uitingen op dit gebied vinden zich in de aloude DUNO-slogan (die jarenlang ons oude clubgebouw sierde): ‘Bedenk steeds dit: U is DUNO-lid’. Een pakkende zin, die de jaren moeiteloos kan doorstaan. En die een mooie verplichting in zich heeft.

De Waarden & Normencommissie (hierna te noemen W&N-commissie) is door het bestuur voorgesteld en benoemd en bestaat uit:

 • Voorzitter: waarneming voorzitter Rob Leenheer
 • Secretaris: 
 • Lid:  (zami-afdeling);
 • Lid:  (jeugdafdeling); Sjaak van’t Hof
 • Lid:  (zondagafdeling) Johan Veldhoven

Voor de uitwerking van het beleid is in samenwerking met de KNVB het nu voorliggende Statuut “ Waarden en Normen “ opgesteld. Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van  de verenigingsnormen en  waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

"Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet". Kortom: H.S.V.DUNO: Sportief, behulpzaam en gastvrij.

Beleidskader.  preventief en correctiefoptreden

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen, maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden. Het instellen van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet wordt getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component is.

De uitwerking van beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt belegd bij de door de leden ingestelde Waarden & Normen commissie.

Het beleid wordt regelmatig (1 x per jaar aan het eind van elk seizoen) door de commissie en het bestuur geëvalueerd en voor het volgende seizoen bijgesteld. Voor het actieplan wordt verwezen naar bijlage 3.

Dit statuut wordt beschouwd als een specifiek reglement op het gebied van gedragsreglementering.

2. KNVB convenant

Bij de totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB convenant een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut. Het KNVB convenant luidt als volgt:

" De ondertekenaars (KNVB, LBA, VVON, BZV, COVS):

 • stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent scheidsrechters, tegenstanders en supporters;
 • veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;
 • benadrukken dat ieder lid van H.S.V. DUNO verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden;
 • zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;
 • stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen H.S.V. DUNO;
 • verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes."

Aan de inspanningsverplichting om dit convenant vorm en inhoud te geven voldoen wij door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen die geldigheid heeft voor H.S.V. DUNO en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan te komen.

3. Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voorzover het de leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze na te komen.

Met betrekking tot het aldus te voeren sociaal ethische beleid binnen H.S.V. DUNO geldt het vermelde in het KNVB convenant als uitgangspunt. De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

1 . Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.
2. Een lid  is bereid om eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

 • het verrichten van bardiensten of andere verenigingswerkzaamheden;
 • het verrichten van eenvoudige onderhouds  en/of schoonmaakwerkzaamheden.

3. Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis en het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
4. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
5. Voor het gebruik van de kantine/clubhuis is een specifiek bestuursreglement 'alcohol in sportkantines' opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine/clubhuis zich dient te houden.
6. Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.
7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
8. Een verenigingslid dient zijn/haar medeleden te corrigeren in het geval deze gedragsregels overtreden.
9. Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit conform de in dit statuut opgenomen meldingsprocedure melden. (zie bijlage 1)
10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen.          

4. Waarden & Normencommissie: taakstelling, samenstelling en werkwijze

4.1  Taakstelling

De W & N commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taak heeft en beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:

 • Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat H.S.V. DUNO de door de KNVB op het gebied van te hanteren normen en waarden in de voetbalsport opgestelde regels,

- het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden onderschrijft.

 • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
 • Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van H.S.V. DUNO welke te maken hebben met waarden en normen (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit statuut).
 • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor  en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).

Hieruit kunnen de volgende deeltaken worden afgeleid:

1 . Kennismaken met en introduceren van nieuwe leden (adviesbevoegdheid)

 • Het voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe leden (en/of de ouders van jeugdleden);
 • het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij nieuwe leden (onderzoek naar status nieuwe speler);
 • het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij commissie  en/of bestuursleden;
 • het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij (jeugd)trainers (bijv. opnemen van een gedragscode in het contract);
 • het adviseren bij het aangaan van een sponsorovereenkomst (met name de kwaliteit van de nieuwe sponsor).

2. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers

 • Het organiseren van instructie  en voorlichtingsbijeenkomsten met technische staf, commissieleden en eventueel vrijwilligers;
 • het organiseren van bijeenkomsten met spelers en, in geval van de Jeugd, ouders (gedrag, spelregels, sancties, kleedkamerhygiëne, etc);
 • het verzorgen van voorlichting op de website .

3. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)

 • Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;
 • het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie;
 • toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.

4. Bevorderen en organiseren van opleidingen t.b.v. het verenigings  en technisch kader

 • Bekend maken van themabijeenkomsten en cursussen die door de KNVB worden aangeboden.
 • Stimuleren van het bezoeken van themabijeenkomsten en het volgen van cursussen.
 • Contacten onderhouden met de afdeling "Ondersteuning Clubbesturen" van het KNVB district West II.

5. Toepassen van KNVB regels en richtlijnen

 • Gebruik maken van KNVB publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters;

6. Evaluatie en verslaglegging

 • Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan;
 • Bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten;
 • Jaarlijkse verslaglegging van de Waarden & Normen commissie t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.

4.2  Samenstelling

De Waarden & Normen-commissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 3 tot 5 leden. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De leden worden bij voorkeur aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

 • jeugd (een ouder van een jeugdspeler);
 • senioren;
 • technische staf (trainer);
 • maximaal 1 bestuurslid.

De leden worden benoemd door het bestuur.

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

4.3  Werkwijze

De direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) zijn primair verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende commissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

De W & N  commissie wordt ingeschakeld bij vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de W & N  commissie is gebaseerd:

 1. Een ieder (zowel leden als niet leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voorzover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en H.S.V. DUNO.
 2. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 1. Ook is hiervoor het e-mailadres meldingenincidenten@hsvduno beschikbaar formulieren dienen binnen 1 week na het incident cq ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te worden ingediend. Alleen tijdig en schriftelijk ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.
 3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan het bestuur op grond van dit reglement het besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de W & N –commissie gezonden.
 4. Het bestuur verzoekt binnen 2 werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier aan de W & N commissie de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren omtrent de op te leggen sanctie.
 5. De W & N  commissie (na noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict c.q. incident) deelt uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.
 6. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 1 week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de W & N commissie te zijn.
 7. Op zijn/haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld op een door de W & N  commissie te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Getuige(n) en de aanmelder kunnen worden uitgenodigd, dit ter beoordeling van de W & N  commissie. De W & N  commissie maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit aan alle aanwezigen en het bestuur.
 8. De W & N  commissie stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen 3 weken nadat het bestuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
 9. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in kennis van de opgelegde straf Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de W & N-commissie nodigt zij de commissie daarvoor uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de W & N  commissie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie aan de commissie.
 10. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 11. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd op de website.

5. Sancties

Het bestuur is krachtens artikel 5 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 4 van de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:

 1. Berisping
 2. Uitsluiting van wedstrijden
 3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
 4. Royement

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen.

Tegen de 3 eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is derhalve eindoordeel.

Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties. Dit laatste overzicht is terug te vinden in bijlage 2.

De W & N  commissie in zijn advies (en ook het bestuur in zijn besluit) beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) niet los van de KNVB reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB zijde worden als voldoende gedragscorrectief beschouwd. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur, na een daartoe uitgebracht advies van de W & N  commissie, additionele sancties opleggen.

Bijlage 1 Meldingsformulier incidenten en conflicten

Meldingsformulier Conflicten / Incidenten H.S.V. DUNO

Ingezonden door Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . .    Postcode    . . . . . . . 
Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . .

Datum conflict / incident:  . . . . . . . . . . . . . . 
Bij het conflict / incident betrokken lid / leden    
die gedragsregels hebben overtreden:                  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum ondertekening formulier:

Handtekening:


Dit formulier dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de secretaris van de vereniging.

Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging

Afhandeling Datum:                Paraaf.
Ontvangst secretariaat
Melding ontvankelijk ja / nee
Ontvangst door W&N cie

Kennisgeving aan lid / leden door W&N cie  ................................

Ontvangst schriftelijk verweer
Mondelinge behandeling door W&N cie
Advies van W&N cie aan bestuur
Sanctiebesluit door bestuur
Kennisgeving aan lid / leden door bestuur

Bijlage 2 Overzicht sancties

Onderstaand overzicht geeft de strafmaat van de KNVB aan bij zogenaamde molestaties. Deze strafmaat is leidraad voor het bestuur van H.S.V. DUNO bij het bepalen van de strafmaat voor overtredingen van de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven in het 'Statuut Waarden en Normen' van de vereniging H.S.V. DUNO, voorzover deze reeds niet door de KNVB zijn of zullen worden bestraft.

Omschrijving van het handelen:  Strafoplegging:
                                                                         Alleen gepleegd            Samen met anderen
Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)

Eenvoudige belediging                                         4 – 6 wedstrijden         6 – 8 wedstrijden                    
Grove belediging (spuwen)                                  6 – 10 wedstrijden        8 – 12 wedstrijden  

Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen)

Eenvoudige bedreiging ('Ik zie je nog wel")           6   8 wedstrijden          8 – 10 wedstrijden
Concrete bedreiging met geweld (Ik sla je straks in elkaar")     
                                                                            4 – 6 maanden              8 – 10 wedstrijden

Fysiek gewelddadig handelen

Handtastelijkheden                                              3 – 5 maanden 
Trekken aan kleding, wegduwen                           6 – 10 wedstrijden         8 – 12  wedstrijden  
Het gooien en/of trappen van voorwerpen in          8 – 12 wedstrijden         4 – 7 maanden
de richting van anderen                                        3 – 5 maanden
Slaan en/of schoppen in de richting van anderen, vechten
                                                                          4 – 7 maanden               5 – 10 maanden 

Mishandeling
Lichte vorm   geen letsel, wel pijn                          1 – 2 jaar                        2 – 3 jaar 
Middelvorm   letsel (blauw oog)                             2 – 3 jaar                         3 – 4 jaar  
Ernstige vorm   genezingsduur langer dan 10 dagen 3 – 4 jaar                         4 – 5 jaar
Zware vorm   blijvend letsel                                               voor altijd royement


Hierbij dient ook bedacht te worden, dat naast de bestraffing van leden ook de vereniging door de KNVB bestraft kan worden indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers/ouders:

Een vereniging kan verantwoordelijk gesteld worden voor een overtreding, welke is begaan door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie  (welke dan ook) bekleden; Een vereniging kan eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor gedragingen van toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voorzover de vereniging ten aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid kan worden verweten.

Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties "buiten het speelveld" wordt hierop gebaseerd.

Het onttrekken van de plicht zoals genoemd in hoofdstuk 3 (gedragsregels) onderdeel 2 (het uitoefenen van eenvoudige verenigingstaken)

1e maal verzuimen                                                       1 wedstrijd schorsing
2e maal verzuimen                                                       3 wedstrijden schorsing
3e maal verzuimen                                                       royement        

Kosten gemaakt om herstelwerkzaamheden te verrichten ontstaan door vernielingen worden op de dader(s) c.q. ouders/verzorgers verhaald.

Bijlage 3  Actieplan 
1 Inleiding

Een actieplan 'Waarden & Normen” wordt opgesteld voor aanvang van het seizoen door de 
W & N-commissie en wordt vooraf goedgekeurd en vastgesteld in het bestuur.

Het actieplan is een verdere uitwerking van het door het bestuur vastgestelde W & N beleid, waarvoor het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde W & N statuut de basis vormt. Het actieplan geeft een vertaling van het beleid in door of namens de W & N commissie uit te voeren acties en werkzaamheden om het beleid vorm en inhoud te geven. Hoofdstuk 4 van het 
W & N statuut geeft de kaders aan waarbinnen de W & N-commissie zijn werkzaamheden uitvoert. Met name het onderdeel taakstelling geeft een overzicht van de taken, die door de commissie in het actieplan verder wordt uitgewerkt. 
Een gedeeltelijke uitwerking van een dergelijk actieplan is hieronder vermeld (par. 3), voorafgegaan door een wat meer expliciete uitwerking van de beleidskaders als vastgelegd in het statuut (par. 2).

2 Uitwerking /  beleidskaders

2.1 Preventief beleid: Voorkomen is beter dan genezen.

Preventief beleid kan worden gevoerd door (bijvoorbeeld) de volgende maatregelen te nemen:

 1. Het aanstellen van wedstrijdcoördinatoren
 2. Het aanstellen van leiders en aanvoerders
 3. Het aanstellen van technisch kader (trainers, coaches)
 4. Het constant selecteren van overig kader
 5. Scholing van kaderleden
 6. Het voeren van een duidelijk en consequent verenigingsbeleid

2.1.1 Het aanstellen van geschikte wedstrijdcoördinatoren

Wedstrijdcoördinatoren dragen zorg voor de ontvangst en begeleiding van de scheidsrechters, dus ook de verenigingsscheidsrechters. Per wedstrijd wordt een gastvrouw /  wedstrijdcoördinator aangesteld en deze wordt ook als zodanig op het wedstrijdprogramma vermeld. Aanstelling vindt plaats door het betrokken wedstrijdsecretariaat, jeugd/pupillen of senioren selectie / recreatie/dames. Tot de taak van een wedstrijdcoördinator/gastvrouw behoort:

 • gastheer/gastvrouw zijn, begeleiding in de rust en na afloop, begeleiding bij calamiteiten;
 • dat hij een vast punt afspreekt waar hij zich bevindt langs het veld. Tot de taak van de vereniging  behoort:
 • dat voor de wedstrijd bij alle partijen bekend is wie de wedstrijdcoördinator is;
 • dat aan de scheidsrechter wordt gemeld wie verantwoordelijk is voor de ontvangst;
 • dat de ontvangst geschiedt in een aparte ruimte, zodat de  scheidsrechter weet waar hij zich na de wedstrijd moet melden;
 • dat bij een dreigende calamiteit gezorgd wordt voor een afdoende bescherming.

2.1.2 Het aanstellen van geschikte leiders en aanvoerders

Leiders, coaches en aanvoerders zijn de vertegenwoordigers van de vereniging. Zij krijgen voor aanvang van het seizoen duidelijke instructies.

 • zij zijn de scheidsrechters en assistent scheidsrechters tot steun;
 • zij steunen te allen tijde de scheidsrechter en hebben geen verbale bemoeienis met de wedstrijdleiding;
 • zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en handelen conform de vastgestelde richtlijnen.

2.1.3 Het aanstellen van geschikt technisch kader

Trainers bepalen ook mede het gezicht van de vereniging. Niet ontkend kan worden dat het gedrag van trainers aanleiding kan zijn tot agressief gedrag. Bij de selectiecriteria wordt hier  rekening mee gehouden. Er wordt niet nagelaten trainers te corrigeren.

2.1.4 Het constant selecteren van geschikt overig kader

Hierbij moet worden gedacht aan bestuursleden, jeugdcommissieleden, jeugdleiders, verenigingsscheidsrechters en clubgrensrechters. Ook zij vertegenwoordigen de vereniging en de uitstraling naar buiten wordt vaak afgelezen aan deze groep leden. Wie anderen regels oplegt zal zelf van onbesproken gedrag moeten zijn: elk kaderlid is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie!

2.1.5 Scholing van kaderleden

Het beleid van H.S.V. DUNO is erop gericht, dat het kader voldoende geschoold is. H.S.V. DUNO voert een actief beleid ten aanzien van het volgen van relevante cursussen:

 • Aan het begin van elk seizoen worden de nieuwe spelregels geïntroduceerd voor spelers, leiders, verenigingsscheidsrechters, grensrechters en trainers, waarbij tevens de geldende gedragscodes worden besproken;
 • H.S.V. DUNO vergoedt de kosten voor het volgen van relevante cursussen;
 • H.S.V. DUNO vergoedt de onkosten van de verenigingsscheidsrechters tegen de binnen de KNVB geldende tarieven;
 • H.S.V. DUNO abonneert zich op terzake doende sportvakbladen en draagt zorg, dat deze bij de betrokken kaderleden terecht komen.

2.1.6 Het voeren van een duidelijk en consequent verenigingsbeleid

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid in al zijn facetten. Om dit beleid vorm te geven worden maatregelen, c.q. regels uitgevaardigd, die op een adequate wijze duidelijk zijn gemaakt aan leden en supporters. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de website.

 • De W&N commissie voert een introductiegesprek met het aanmeldende lid, waarbij aandacht wordt besteed aan de binnen de KNVB en de vereniging geldende regels en richtlijnen.
 • Het aanmeldingsformulier wordt voorzien van een bijlage  waarin deze gedragscode wordt vermeld en waarop het nieuwe lid ook ondertekent, dat hij hiervan heeft kennis genomen. Voor bestaande leden wordt de gedragscode aan het begin van het seizoen op de website vermeld, zodat ook zij daarvan kennis kunnen nemen.
 • Het bestuur laat via de website duidelijk weten aan leden en supporters, dat verbaal en fysiek geweld niet wordt geduld. Bij overtreding worden sancties getroffen.
 • Na wedstrijden wordt erop toegezien, dat niet met de (verenigings)scheidsrechters wordt geredetwist over hun beslissingen;
 • Verenigingsscheidsrechters vermelden gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier; het kader stimuleert hen dat ook te doen;
 • Het deelnemen aan en het houden van spelregelwedstrijden wordt gestimuleerd;
 • Bij berichtgeving in het cluborgaan en de media wordt erop toegezien dat terughoudendheid t.o.v. de scheidsrechter wordt betracht.

2.2 Correctief beleid: zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Indien wangedrag zich manifesteert worden maatregelen genomen. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag tegen scheidsrechter(s), assistent scheidsrechters, en (verenigingskader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Onder het hier bedoelde wangedrag vallen natuurlijk in elk geval beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen en handtastelijkheden. Gelet op de aan het bestuur beschikbare bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt in:

 • niet te tolereren gedrag van leden van de vereniging;
 • niet te tolereren gedrag van ouders / bezoekers.

2.2.1 Wangedrag van leden
De vereniging legt straffen op aan leden, die zich misdragen hebben tegenover:

 • scheidsrechter(s);
 • assistent scheidsrechter(s);
 • eigen kader;
 • (kader van) de tegenpartij.

Dit geldt:

 • voor de wedstrijd;
 • tijdens de wedstrijd;
 • na de wedstrijd;
 • voor verbale misdragingen (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen);
 • voor fysieke misdragingen (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging variëren de straffen van een schorsing voor beperkte duur tot royement. In alle gevallen kan het bestuur van de vereniging het desbetreffende lid hangende de verenigingsprocedure met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen jegens een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de Tuchtcommissie van de KNVB bekend is gesteld, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening worden gehouden. De W&N commissie in zijn uiteindelijk advies (en ook het bestuur in zijn besluit) beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) immers niet los van de KNVB reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier).

H.S.V. DUNO verplicht zich bij misdragingen van leden:

 • politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
 • volledig mee te werken aan een politie onderzoek, inclusief het doen van aangifte;
 • politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
 • zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
 • meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens uitwedstrijden aanhangig te maken bij de W&N commissie;

2.2.2 Wangedrag van ouders / bezoekers

H.S.V. DUNO ontzegt de toegang tot in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) aan ouders of bezoekers, die zich misdragen hebben tegenover:

 • scheidsrechter(s);
 • assistent scheidsrechter(s);
 • eigen kader;
 • (kader van) de tegenpartij.

Dit geldt :

 • voor de wedstrijd;
 • tijdens de wedstrijd;
 • na de wedstrijd;
 • voor verbale misdragingen (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen);
 • voor fysieke misdragingen (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).

 De duur van het toegangsverbod hangt mede af van de aard en zwaarte van de misdraging.

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende ouder of bezoeker niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.

H.S.V. DUNO verplicht zich bij misdragingen van niet leden:

 • politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
 • volledig mee te werken aan een politie onderzoek, inclusief het doen van aangifte;
 • politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
 • zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
 • de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
 • alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechter(s), assistent scheidsrechter(s), (kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB onder opgave van getuigen.

Overig beleid H.S.V. DUNO:

 • accepteert een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid;
 • neemt bij aanmelding van een nieuw lid een door de andere vereniging opgelegde sanctie over;
 • stelt bij overschrijving naar een andere vereniging deze schriftelijk op de hoogte van de opgelegde sanctie.

3 Actieplan  seizoen 2010 - 2013

Benoeming taken:
1. Kennismaken met en introduceren van nieuwe leden (adviesbevoegdheid)
A. In overleg met de betreffende commissie het voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe leden (en/of de ouders van jeugdleden); het kenbaar maken van gedragsregels aan nieuwe leden via een bijlage bij het aanmeldingsformulier en op regelmatige tijdstippen via de website;
B. Het zorg dragen voor een selectief aannamebeleid bij nieuwe leden (onderzoek naar status nieuwe speler);
C. Het zorg dragen voor een selectief aannamebeleid bij commissie  en/of bestuursleden;
D. Het zorg dragen voor een selectief aannamebeleid bij (jeugd)trainers (bijv. opnemen van een gedragscode in het contract);
E. Het adviseren bij het aangaan van een sponsor overeenkomst (met name de kwaliteit van de nieuwe sponsor).

2. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers
A. Het organiseren van instructie  en voorlichtingsbijeenkomsten met technische staf;
B. Het organiseren van instructie  en voorlichtingsbijeenkomsten met commissie(leden);
C. Het organiseren van instructie  en voorlichtingsbijeenkomsten met barnedewerk(st)ers;
D. Het organiseren van bijeenkomsten met spelers (gedrag, spelregels, sancties, kleedkamerhygiëne, etc);
E. Het (mede) organiseren van ouderavonden;
F. Het verzorgen van voorlichting via de website.

3. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)
A. Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;
B. Het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie;
C. Toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.

4. Bevorderen en organiseren van opleidingen t.b.v. het verenigings  en technisch kader
A. Bekend maken van themabijeenkomsten en cursussen die door de KNVB worden aangeboden;
B. Stimuleren van het bezoeken van themabijeenkomsten en het volgen van cursussen.
C. Contacten onderhouden met de afdeling "Ondersteuning Clubbesturen" van het KNVB district West II.

5. Toepassen van KNVB regels en richtlijnen
A. Gebruik maken van KNVB publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters;
B. Bezoeken van regio vergaderingen.
6. Evaluatie en verslaglegging
A. Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan;
B. Bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten;
C. Jaarlijkse verslaglegging van W & N commissie t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.

Bijlage 4  Gedragscodes

SPORTIEF, BEHULPZAAM, GASTVRIJ
Wat is DUNO en hoe gedragen DUNO-leden zich?
Als uitwerking van  het huishoudelijk reglement hebben de DUNO-leden zich tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2006 achter de volgende VERENIGINGSWAARDEN gesteld:

 • sportief (wij zijn eerlijk en open naar elkaar; wij presteren in teamverband; zowel op het veld als in de commissies; wij zijn in staat een goed verliezer te zijn);
 • behulpzaam (wij nemen verantwoordelijkheid en proberen zelf actief knelpunten op te lossen;

wij bieden elkaar tijdig hulp aan);

 • gastvrij (voor alle leden en bezoekers is DUNO een gastvrije vereniging). Afgesproken is dat alle DUNO-leden dit uitdragen. Onder het aloude motto: “Bedenk steeds dit, U is DUNO-lid”.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!